Stelposten

Vijfheerenlanden
In het hoofdstuk Bestuurlijke ontwikkelingen is ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot Vijfheerenlanden. Het huidige beeld is dat de kosten Vijfheerenlanden niet volledig afgedekt worden vanuit de prognose van de extra uitkering provinciefonds en opcenten motorrijtuigenbelasting.

Het geraamd beeld van de kosten, dekking en het geraamd tekort Vijfheerenlanden 2019 is als volgt:

Programma

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Kosten

Overige kosten VHL

2. Landelijk gebied

2.743

2.628

1.314

1.314

Natura 2000, Nieuwe Natuur, Subsidies

3. Bodem, water en milieu

422

422

422

422

Hogere kosten RUD en Subsidies

4. Economie en energie

26

Subsidies, wegbewijziging

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

1.481

1.481

1.481

1.481

Onderhoud wegen en Merwedekanaal

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

1.740

1.740

1.740

1.740

Busconcessie

6. Cultuur en erfgoed

269

271

248

248

Subsidies

Formatie

1.022

847

847

847

Incidentele en structurele uitbreiding

Totaal overige kosten VHL

7.703

7.389

6.052

6.052

Totaal kosten VHL

7.703

7.389

6.052

6.052

Dekking VHL

Uitkering Provinciefonds

1.935

1.935

1.935

1.935

Berekening commissie Jansen

Motorrijtuigenbelasting

2.494

2.494

2.494

2.494

Berekening opgave Belastingdienst

Totaal dekking

4.429

4.429

4.429

4.429

Overige kosten VHL

7.703

7.389

6.052

6.052

Geraamd tekort kosten VHL

3.274

2.960

1.623

1.623

De ramingen van de overige kosten, in 2020 totaal  € 7,7 mln. en in 2023 € 6,0 mln., zijn nog niet definitief vastgesteld. Een aantal kosten is nog onderdeel van gesprek met Zuid-Holland zoals subsidies en onderhoud wegen en Merwedekanaal.

De verwachte extra uitkering uit het provinciefonds en de gevolgen opcenten Motorrijtuigbelastingen zijn geraamd op totaal € 4,429 mln. Dit bedrag is als stelpost opgenomen.

Wanneer de overige kosten definitief zijn wordt deze stelpost ingezet. Voor het verwacht tekort, nu geraamd in 2020 op € 3,3 mln. en in 2023 € 1,6 mln., wordt in de Begroting 2020 een voorstel van incidentele en structurele dekking gedaan.

Stelpost loon- prijscompensatie

Stelpost loon- en prijscompensatie

2020

2021

2022

2023

Stand Begroting 2019

6.230

10.405

14.580

14.580

Mutaties:

Stijging werkgeverslasten 2019

591

589

589

586

Indexering partnerinstellingen

162

162

162

162

Stijging werkgeverslasten 2020

1.000

1.000

1.000

1.000

Toevoegen jaarschijf 2023

4.175

CAO 2019/2020

3.202

3.202

3.202

3.202

Stand Kadernota 2020

3.275

7.452

11.627

15.805

Tekort CAO 2019/2020

651

1.001

909

891

Stijging werkgeverslasten 2020

1.000

1.000

1.000

1.000

Toevoegen jaarschijf 2023

4.175

Bijstelling in Kadernota 2018

      1.651

      2.001

       1.909

        6.066

In de begroting wordt voor ieder jaar een stelpost van € 4,175 mln. opgenomen voor prijs- en loonstijgingen. Dit bedrag wordt cumulatief opgenomen in de meerjarenraming. Uit deze stelpost wordt ook de indexering van de doel- en decentralisatie uitkeringen gecompenseerd.
De werkgeverslasten (premie's/inhoudingen enz.) stijgen in 2020 met € 0,59 mln. De indexering van partnerinstellingen bedraagt  € 0,16 mln. en is verwerkt en toegelicht in de Voorjaarsnota 2019 in de programma's 2, 3 en 6.

In april 2019 is een CAO afgesloten voor de periode 2019/2020. De salarissen stijgen per 1 januari 2019 met 2,5%, per 1 juli 2019 met 1%, per 1 januari 2020 met 2% en per 1 juli 2020 met 1%. Voor 2020 is het financieel effect € 3,85 mln. De geraamde stelpost in de begroting 2020-2023 is niet toereikend om de financiële effecten volledig op te vangen. Een bedrag van € 3,2 mln. komt ten laste van de stelpost. Het restant van de stelpost dient beschikbaar te zijn voor de prijsstijgingen en indexeringen. Het tekort op de CAO van € 0,65 mln. drukt daarom op het begrotingssaldo. Tevens de stelpost verhoogd met € 1,0 mln. voor verwachte stijging van werkgeverslasten in 2020. Dit bedrag komt ook ten laste van het begrotingssaldo. Dit geldt eveneens voor de jaren 2021-2023
Omdat jaarschijf 2023 toegevoegd wordt aan de meerjarenraming komt de nieuwe stelpost voor dat jaar ten laste van het begrotingssaldo.

ga terug