Beleidsmatig en financieel beeld

Beleidsmatig beeld
Zoals bij de inleiding aangegeven, zijn in deze Kadernota de beleidsmatige ambities vanuit het nieuwe Coalitieakkoord nog niet opgenomen. De verwerking van deze ambities vindt plaats in de Begroting 2020, vast te stellen door PS in november 2019. De beleidsmatige bijstellingen in deze Kadernota zijn gebaseerd op eerder genomen bestuurlijke besluiten.  

Financieel beeld
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijstellingen die zijn opgenomen in de Kadernota 2020-2023.

Totaalbeeld Kadernota 2020-2023

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

Begrotingssaldo uit begroting 2019

14.929

25.898

34.046

34.843

Programma's & Overhead

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Stimuleren integrale gebiedsontwikkeling

120

120

120

120

2. Landelijk gebied

Programma Invasieve soorten

1.260

1.260

Project Utrechtse Aanpak

190

190

190

190

6. Cultuur en erfgoed

Bevrijdingsfestival Utrecht

50

50

50

50

Overhead

Integriteitsbeleid

60

60

60

60

Totaal

1.680

1.680

420

420

Stelposten

Stelpost uitgaven Vijfheerenlanden

4.429

4.429

4.429

4.429

Stelpost loon- en prijscompensatie

1.651

2.001

1.909

6.066

Totaal Stelposten

6.080

6.430

6.338

10.495

Algemene middelen

Uitkering provinciefonds Septembercirculaire 2018

-557

-1.077

-1.046

-1.046

Uitkering provinciefonds Vijfheerenlanden

1.935

1.935

1.935

1.935

Motorrijtuigenbelasting Vijfheerenlanden

2.494

2.494

2.494

2.494

Totaal Algemene Middelen

3.872

3.352

3.383

3.383

Reserves

1. Ruimtelijke ontwikkeling - IGP reserve

120

120

120

120

Totaal Reserves

120

120

120

120

Begrotingssaldo na bijstellingen Kadernota

11.161

21.260

30.791

27.431

Tekort kosten Vijfherenlanden

3.274

2.960

1.623

1.623

Begrotingsaldo na bijstelling Kadernota en VHL

7.887

18.300

29.168

25.808

Begrotingssaldo 2020-2023
De begroting 2019 sloot het meerjarenperspectief 2020-2023 af met positieve saldi na mutaties met de reserves.    
Door de bijstellingen in de Kadernota 2020-2023 nemen deze positieve begrotingssaldi af. In 2020 is het begrotingssaldo € 11,1 mln., in 2023 € 27,4 mln.     

Rekening houdend met de financiële ontwikkelingen Vijfheerenlanden neemt het begrotingssaldo in 2020 af met € 3,3 mln. tot € 7,9 mln. en in 2023 met € 1,6 mln. tot € 25,8 mln.

Omdat de meerjarige financiële consequenties met betrekking tot Vijfheerenlanden nog niet definitief zijn, worden in de begroting 2020 de kosten geactualiseerd met een voorstel gedaan voor extra dekking gelijk met de uitwerking van het nieuwe Coalitieakkoord.   

Hierna volgt een toelichting op diverse onderdelen uit het financieel overzicht.

Programma's en Overhead
In het hoofdstuk Programma’s en Overhead zijn de vijf ontwikkelingen/bijstellingen opgenomen bij het betreffende programma en toegelicht.

ga terug