Organisatorische ontwikkelingen

Organisatie ontwikkeling. Utrecht Opgave gericht: naar verantwoordelijkheid en eigenaarschap
De provinciale organisatie staat ten dienste van het provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur werkt aan de maatschappelijke opgaven in de provincie. Onze regio is nationaal en internationaal een Topregio, met een sterke economie mede dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. Onze aantrekkelijkheid wordt daarnaast bepaald door het mooie landschap en cultureel erfgoed. Onze positie als Topregio is echter geen rustig bezit. De bereikbaarheid, betaalbaarheid en gezondheid staan onder druk. Er is een reëel risico dat we doorschieten tot een ‘Over de Top-regio’. We kunnen daarom niet meer op onze lauweren rusten. De balans van duurzame groei, ruimtelijk, economisch en sociaal, heeft de hoogste urgentie. Een actieve bijdrage van de provincie is daarbij essentieel.
De maatschappelijke opgaven zijn in de tijd veranderlijk en ze overstijgen allemaal de grenzen van beleidsvelden en organisaties. Veel provinciale doelen zijn niet bereikbaar door inzet van de provinciale instrumenten alleen. We werken daarom samen met diverse externe partners. We werken integraal over de sectoren heen. Onze inzet stemmen we flexibel af op de problemen en kansen die zich voordoen in de externe coalities rond onze opgaven. Zo mogelijk nog belangrijker is dat we niet denken vanuit de -wettelijke- taken die we hebben, maar vanuit de vraagstukken zoals ze zich in de samenleving voordoen (van buiten naar binnen). Ja, we voeren onze taken zorgvuldig uit, maar we proberen dat steeds te doen op de manier en het moment en in de samenhang waarin ze optimaal effect bereiken voor de maatschappelijke vraagstukken die wij willen oplossen. Dat noemen we opgavegericht werken. We werken daar allemaal aan, direct in opgaveteams en structurele taken, of indirect in randvoorwaardelijk of ondersteunend werk.

Anders werken

Om toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden, zal de provinciale organisatie door moeten groeien naar een professionele, daadkrachtige en wendbare organisatie: de adaptieve netwerkorganisatie. Een organisatie waarin elke medewerker zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en krijgt. En vanuit een deskundige, ondernemende, daadkrachtige basishouding op zoek gaat naar oplossingen voor de maatschappelijke opgaven.
De afgelopen periode is gebruikt om uit de impasse van de structuurdiscussie te raken en het feitelijke ontwikkelproces weer ruimte te geven. De CMT notitie Utrecht Opgavegericht uit 2018 vormt hiervoor de basis. Want organisaties functioneren niet op alleen structuur. Daarom is nu stevige aandacht nodig voor de versterking van de professionaliteit van de medewerkers op basis van de kernwaarden en -kwaliteiten uit Vlammen met Visie. We doen dit doorlopend en ”on the job”. Aandachtpunten daarbij zijn:

  • Te grote vrijblijvendheid, gebrek aan verantwoordelijkheid en eigenaarschap
  • Onvoldoende verbinding tussen het (top)management en de werkvloer.
  • Conflictmijdend (non-interventie) gedrag waardoor men elkaar onvoldoende aanspreekt.

Bij de aanbieding van de jaarrekening stukken 2017 geeft het college u inzicht in de uitvoering van verbetermaatregelen in het licht van de organisatieontwikkeling.

Communicatie
Interne communicatie is noodzakelijk om de organisatieontwikkelopgaven te kunnen realiseren. Interne communicatie is een aparte discipline binnen het communicatievak en een zelfstandige functie binnen grotere (overheids)organisaties. Binnen de provincie wordt interne communicatie op ad hoc- en inhuurbasis ingevuld. Om medewerkers mee te nemen in de veranderingen en het goede contact tussen politiek, bestuur, management en medewerkers tot stand te brengen, kan het nieuwe college investeren in interne communicatie. Niet alleen in de opbouwfase maar zeker in de implementatiefase is professionele en koersvaste interne communicatie essentieel om professioneel invulling te kunnen geven aan informatievoorziening, relatiebeheer, integraal werken, implementatie van organisatievisies en het borgen van kernwaarden- en kwaliteiten

ga terug