Leeswijzer

De kadernota stelt op hoofdlijnen de kaders voor de begroting 2020. Eerst worden de bestuurlijke ontwikkelingen geschetst. Daarna wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op de nieuwe begroting 2020. In het hoofdstuk Actualisatie kaders wordt ingegaan op een tweetal (geactualiseerde) kaders. In het hoofdstuk Totaalbeeld kadernota 2020 wordt een met name financieel beeld gegeven van de begrotingsperiode 2020-2023.  In het onderdeel Programma's en overhead 2020-2023 zijn de bijstellingen aan de begroting 2020 nader toegelicht. In programma 5a zijn ook de nieuwe investeringen opgenomen.

De kadernota sluit af met een aantal bijlagen betreffende het Meerjareninvesterings- (MIP) en Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP) van mobiliteit en bedrijfsvoering.

De gegevens in de kadernota hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in de financiële tabel. Een positief bedrag geeft weer per saldo hogere lasten of hogere baten. Een negatief bedrag betekent per saldo lagere lasten of lagere baten.

ga terug