Mutaties algemene middelen

Uitkering Provinciefonds

2020

2021

2022

2023

Stand Begroting 2019

222.485

230.753

239.353

239.353

Mutaties Provinciefonds:

Effecten septembercirculaire 2018

-557

-1.077

-1.046

-1.046

Vijfheerenlanden

1.935

1.935

1.935

1.935

Effecten maartcirculaire 2019

0

0

0

0

Stand Kadernota 2020

223.863

231.611

240.242

240.242

Bijstelling in Kadernota 2020

      1.378

         858

          889

           889

Volgens de Septembercirculaire 2018 neemt de uitkering van het provinciefonds in 2020 per saldo af met € 0,557 mln. De daling komt voornamelijk door de “trap-op-trap-af-systematiek” met het Rijk en de toenemende ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. De effecten van de Septembercirculaire provinciefonds 2018 zijn toegelicht in een Statenbrief, geagendeerd in de commissie BEM van 26 november 2018. De afname van het effect 2020-2022 komt ten laste van het begrotingssaldo. De uitkering provinciefonds wordt in de begroting 2020-2023 vastgesteld op basis van de meicirculaire 2019.

De uitkering provinciefonds Vijfheerenlanden is hiervoor toegelicht onder Stelposten.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Opcenten MRB

2020

2021

2022

2023

Stand Begroting 2019

123.228

124.460

125.750

127.008

Vijfheerenlanden

2.494

2.494

2.494

2.494

Stand Kadernota 2020

125.722

126.954

128.244

129.502

Bijstelling in Kadernota 2020

2.494

2.494

2.494

2.494

De huidige opbrengsten zijn bepaald op basis van de meicirculaire 2018. Rekening is gehouden met een jaarlijkse groei van 1%.
De opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Vijfheerenlanden is hiervoor toegelicht onder Stelposten.
De opbrengst in de begroting 2020-2023 zal worden bepaald op basis van de meicirculaire 2019.

Reserves
De mutatie in de Kadernota betreft de onttrekking uit de reserve IGP opgenomen programma Ruimtelijke Ordening.

ga terug