2. Landelijk gebied

Nieuwe ontwikkelingen

Programma invasieve exoten (lasten € 1,26 mln.)

Op 12 december 2016 hebben PS de provinciale Natuurvisie vastgesteld. In de naar aanleiding hiervan opgestelde Realisatiestrategie natuurvisie 2018-2027, is het opstellen van het plan van aanpak ter bestrijding van invasieve exoten aangekondigd, maar de benodigde middelen zijn toen nog niet meegenomen, omdat de provincies nog niet door de Minister waren aangewezen als bevoegd gezag. Thans zijn bij ministeriële aanwijzing de provincies op 7 maart 2018 verantwoordelijk gemaakt voor de uitroeiing en het beheer van in eerste instantie 57 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten en het zo nodig herstel van beschadigde leefgebieden. Het is een wettelijke verplichting die rechtstreeks volgt uit de Exotenverordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014.

Op 8 januari 2019 is het Programma invasieve exoten 2019-2020 door GS vastgesteld en in de commissie RGW van 10 september 2018 en 4 februari 2019 besproken. In het programma zijn de nieuwe wettelijke taak, de uitroeiing en het beheer van invasieve exoten en het zo nodig nemen van herstelmaatregelen, samen met de stakeholders verder uitgewerkt qua planning, aansturing en qua benodigde financiële middelen. Naast de landelijk aangewezen soorten zijn op advies van het opgerichte Platform Invasieve Exoten ‘Utrechtse soorten’ de Aziatische Duizendknopen, Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft en de Watercrassula (een invasieve waterplant) aan de ‘Utrechtse lijst’ toegevoegd.

Toegezegd is de benodigde dekking voor de uitvoering te betrekken bij de integrale afwegingen van de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020 en zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019. Een tweetal moties (124 “aan de slag met invasieve flora soorten”, door PS aangenomen bij het vaststellen van de Natuurvisie/Beleidskader wet natuurbescherming d.d. 12 december 2016 en motie 52 “Invasieve soorten” d.d. 9 juli 2018 bij de Kadernota 2019-2022) droegen GS op direct aan de slag te gaan met deze nieuwe taak en hiervoor alvast € 300.000 te vinden vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2019/Kadernota 2020. Dit bedrag wordt nu voorgefinancierd uit de reserve landelijk gebied.

Om het Programma invasieve exoten 2019-2020 volledig te kunnen uitvoeren is financiering nodig van € 1,26 mln. per jaar voor 2019 en 2020. Aangezien er geen financiële ruimte is in 2019 wordt voorgesteld om uit te gaan van een terugvaloptie die bestaat uit een bedrag van € 300.000 (n.a.v. de eerder genoemde moties) voor 2019 die wordt voorgefinancierd uit de reserve landelijk gebied. Daarnaast wordt voorgesteld om € 1,26 mln. per jaar voor 2020 en 2021 beschikbaar te stellen (en hieruit wordt de voorgefinancierde € 300.000 teruggestort in de reserve landelijk gebied). Het jaarbedrag van € 1,26 mln is opgebouwd uit een module uitroeien € 235.000, een module beheersmaatregelen € 425.000, een module beheersmaatregelen Utrechtse lijst € 350.000 en vaste programmakosten (proceskosten) € 250.000.  

Project Utrechtse aanpak (lasten € 190.000)
In het Evaluatieonderzoek uitvoering groene VTH-taken 2017 en (organisatie) advies zijn de nieuwe VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) inzake ruimtelijke ingrepen Wet natuurbescherming in opdracht van PS na één jaar geëvalueerd. Meegenomen zijn de vraagstukken over het rendement van de extra inzet van de groene buitengewoon opsporingsambtenaren bij de RUD Utrecht uit het Coalitieakkoord en de vraag hoe de extra beschikbaar gestelde middelen uit de Kadernota 2017 (Amendement Veilige natuur) voor het groene toezicht zo efficiënt mogelijk en in samenhang met de andere groene toezichtstaken op opengestelde natuurterreinen ingezet kunnen worden. Uit het evaluatieonderzoek kwamen een aantal aanbevelingen voort, die ondertussen zijn uitgewerkt. Deze aanbevelingen kunnen deels binnen beschikbare budgetten worden uitgevoerd, maar daarnaast is € 190.000 per jaar nodig om deze aanbevelingen te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om € 190.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Nieuwe investeringen

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats.

ga terug