1. Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwe ontwikkelingen

Integraal Gebiedsontwikkelings Programma (IGP) (lasten en reserve € 120.000)
Met het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma stimuleren en realiseren we gebiedsontwikkelingen waarin meerdere belangrijke provinciale doelen bij elkaar komen (hotspotgebieden). Een zorgvuldig, uitnodigend en goed georganiseerd gebiedsproces is daarbij zeer belangrijk. De inzet van procesgeld is hierbij een doeltreffend hulpmiddel. De afgelopen jaren is procesgeld in steeds meer gebieden ingezet om de gebiedsontwikkeling op gang te brengen en concrete planvorming en uitvoering voor te bereiden. In 2019 gaat het onder meer om de A12 zone, Amelisweerd – Rhijnauwen – Vechten, Salmsteke, dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluizen en Utrecht Oost / Utrecht Science Park.  

In 2016 is besloten het procesgeld met € 200.000 te verhogen tot maximaal € 280.000, te dekken uit de (jaarlijkse storting in de) IGP-reserve. Gezien de groeiende inzet en bestuurlijke toezeggingen voor 2020 (voor Lage Weide en Salmsteke) wordt voorgesteld de inzet van procesgeld vanaf 2020 te verhogen met € 120.000 tot een totaal van € 400.000, te dekken uit de (jaarlijkse storting in de) IGP-reserve.

Nieuwe investeringen

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats.

ga terug