Samenvatting financieel perspectief 2019-2023 (excl. Vijfheerenlanden)

Hierna een tweetal samenvattende tabellen van de begroting 2019-2023 met daarin verwerkt de bijstellingen vanuit de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020-2023 exclusief het geraamde tekort Vijfheerenlanden.

Begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo volgens begroting 2019

0

14.929

25.898

34.046

34.843

Mutaties algemene dekkingsmiddelen incl stelpost

447

-2.208

-3.078

-2.955

-7.112

Saldo na mutaties algemene dekkingsmiddelen

   447

     12.721

22.820

31.091

27.731

Bijstellingen bestaand beleid

-1.013

-1.560

-1.560

-300

-300

Saldo Kadernota 2019-2023

-539

11.161

21.260

30.791

 27.431

Financieel meerjarenperspectief 2019-2023

2019

2020

2021

2022

2023

Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserve

252.129

330.379

325.084

321.451

320.633

Loon- en prijsontwikkeling

3.275

7.450

11.627

15.805

Onvoorzien

540

800

800

800

800

Totaal stelposten

540

4.075

8.250

12.427

16.605

Opcenten motorrijtuigenbelasting

124.502

125.722

126.954

128.199

128.199

Uitkering provinciefonds

123.287

223.863

231.611

240.242

240.242

Saldo treasury

2.654

59

57

57

57

Dividend

1.200

400

400

600

600

Overigen

-2.477

-4.629

-4.429

-4.429

-4.429

Totaal algemene dekkingsmiddelen

249.166

345.415

354.593

364.669

364.669

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-539

11.161

21.260

30.791

27.431

De uitkering provinciefonds is vanaf 2020 hoger door het einde van de afspraken over het ‘BRU-Hek 2015-2019’.

ga terug