Overhead

Nieuwe ontwikkelingen

Integriteitsbeleid (lasten € 60.000)
Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopolypositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De provincie Utrecht heeft diverse kaders gesteld met betrekking tot integriteit (zoals gedragscodes voor ambtenaren en bestuurders en een klokkenluidersregeling). Er is echter behoefte aan een structureel integriteitsbeleid op grond waarvan actieve en permanente sturing ten aanzien van dit thema plaatsvindt.
Daarom is er op 10 juli 2018 een integriteitsplan 2018-2021 vastgesteld door ons. Dit plan is bedoeld om het integriteitsbeleid op een afgestemde en samenhangende manier vorm te geven. Het geldt zowel voor Provinciale Staten (PS), de commissaris van de Koning (CvdK), Gedeputeerde Staten (GS) als de ambtelijke organisatie. Voor de uitvoering van het integriteitsbeleid is structureel € 60.000 benodigd.

Nieuwe investeringen

In bijlage MIP/MOP Bedrijfsvoering is een actualisatie opgenomen van investeringen op het gebied van Bedrijfsvoering.

ga terug