5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe investeringen

Vervanging- en uitbreidings-investeringen wegen en vaarwegen

Omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

2019

2020

2021-2028

N221 Maatregelen Baarn 

A

              140

                -  

             -  

     140

N224 Trajectaanpak Renswoude

A

          2.970

                -  

            47

  1.600

 1.323

N226 Spoortunnel Maarsbergen

A

        51.600

       30.876

      2.872

     800

 1.300

     46.628

N229 Bermverharding Bunnik

A

              615

                -  

             -  

     615

N233 Rondweg-oost Veenendaal

A

        59.000

         8.750

             -  

     500

     500

     58.000

N233 Tidal flow Rijnbrug incl Fietstunnel

A

        95.560

       51.750

      2.408

     500

     600

     92.052

N405 Maatregelen Kamerik

A

              337

                -  

             -  

     337

N410 Achterdijk

A

              888

                -  

              9

     879

Bruto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten

211.110

91.376

5.336

5.121

3.723

196.930

Type categorie
A: Reeds goedgekeurde investeringen

Toelichting op de investeringen

N221 Maatregelen Baarn
In 2019 wordt onderhoud uitgevoerd aan de N221 te Baarn vanaf de Escher-rotonde Amsterdamsestraatweg/Zandheuvelweg/Wakkerendijk tot en met de kruising N415/Lt. Gen. van
Heutszlaan. In het kader van de trajectaanpak is door middel van een quickscan onderzocht welke maatregelen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Besloten is om diverse maatregelen te nemen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

N224 Trajectaanpak Renswoude
In 2019 wordt onderhoud uitgevoerd aan de N224 te Renswoude tussen de grens met Gelderland / Scherpenzeel en de grens met Gelderland / Ede. In het kader van de trajectaanpak is door middel van een QuickScan onderzocht welke maatregelen gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden om zo hinder voor de omgeving en het verkeer te minimaliseren. Besloten is diverse maatregelen te nemen ter verbetering van verkeersveiligheid en ter verbetering van het fietsnetwerk.

N226 Spoortunnel Maarsbergen
De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp.

N229 Bermverharding Bunnik
In 2019 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan delen van de hoofdrijbaan van de provinciale weg N229 tussen kilometer 9,7 en 18,1 in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede. In het kader van de trajectaanpak is besloten om bij dit groot onderhoud aan beide zijden van de weg bermverharding aan te leggen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

N233 Rijnbrug + fietstunnel
In december 2012 is in de bestuursovereenkomst Rijnbrug afgesproken om de huidige Rijnbrug bij Rhenen, kruispunt N233 - Geertesteeg en N233 - Achterbergsestraatweg aan te passen. De aanpassing aan de brug bestond uit de realisatie van een Tidal Flow (een extra rijstrook in de midden-ligging met een omkeerbare rijrichting). In de GS-vergadering van 12 december 2017 is besloten om de inrichting van de brug naar 2x2 rijstroken op de Rijnburg en een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233-Achterbergsestraatweg nader uit te werken. Naar aanleiding van een aantal aangenomen moties en amendementen in de Statenvergadering van 5 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gekregen om in afstemming met provincie Gelderland nadere onderzoeken te doen naar de mogelijkheid van o.a. (snel)fietsroutes (waaronder wind beschermende en veiligheidsbevorderende maatregelen voor fietsers op de brug) of hoogwaardig openbaar vervoer. Ook een nadere uitwerking van een 2x2 wegprofiel voor de brug als middellange termijnvariant rekening houdend met andere modaliteiten en een nadere uitwerking van ongelijkvloerse aansluiting N233-Achterbergsestraatweg. Uit de onderzoeken is gebleken dat een wegprofiel op de brug met 2 rijstroken per richting in combinatie met in- en uitvoegers bij de aansluiting met de N225 (de knoop) de beste oplossing is voor toekomstbestendige doorstroming. Bij het kruispunt van de N233 met de Achterbergsestraatweg is een fietstunnel inpasbaar. In november 2018 is Provinciale Staten gevraagd extra krediet ter beschikking te stellen om de voorgestelde investeringen te realiseren.

N233 Rondweg-oost Veenendaal
Om oostelijk Veenendaal in de toekomst bereikbaar te houden worden diverse maatregelen getroffen, waaronder een wegverbreding van de N233, tussen Wageningselaan en A12, met een lagere maximum snelheid (exacte begrenzing dient op basis van logica nader te worden bepaald) van 70 km/uur en een ongelijkvloerse kruising bij4/17 de Prins Clauslaan. Daarbij worden ook de kruisingen van de N233 met Wageningselaan en De Smalle Zijde omgevormd van een dubbelstrooks rotonde naar een met verkeerslichten geregelde kruising.

N405 Maatregelen Kamerik
In 2019 wordt onderhoud uitgevoerd aan de N405 te Kamerik vanaf de aansluiting N212 (Ir. Enschedeweg) tot aan de bebouwde kom van Woerden (Kruipin). In het kader van de
trajectaanpak is door middel van een quickscan onderzocht welke maatregelen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Besloten is om diverse maatregelen te nemen ter verhoging van de
verkeersveiligheid en de verbetering van de faciliteiten ten behoeve van het openbaar vervoer.

N410 Achterdijk
In 2019 wordt vervangingsonderhoud uitgevoerd aan de provinciale weg N410 tussen de Achterdijk en de provinciale weg N229 in de gemeente Bunnik. Om de hinder voor de omgeving en het verkeer zo klein mogelijk te houden, worden gelijktijdig met het onderhoud de bestaande snelheid remmende maatregelen vervangen.

ga terug