Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2020-2023. De Kadernota 2020-2023 is de “voorloper” van de begroting 2020. Aan de hand van geactualiseerde cijfers wordt een doorkijk gegeven naar de jaren 2020 t/m 2023. Ook worden de (financiële) kaders voor de begroting 2020 bepaald. Bij het opstellen van de Kadernota was het nieuwe Coalitieakkoord nog niet bekend. De financiële en beleidsmatige consequenties zijn daarom niet in de Kadernota opgenomen. In de programmabegroting 2020 wordt het nieuwe Coalitieakkoord uitgewerkt. De kadernota is om die reden beleidsarm.

Sorteren op