Bestuurlijke ontwikkelingen

Transitieafspraken BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht.  Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
Omdat het jaar 2019 het laatste jaar is van de werking van het "BRU-hek" zal in de jaarrekening 2019, vast te stellen in 2020, een afrekening plaats vinden. Dit betekent dat er in de jaarrekening 2019 een overzicht zal worden opgenomen over de realisatie van de periode 2015-2019 ten opzichte van de beschikbare middelen.