Actualisatie Kaders

Termijnkalender kaderstelling

In onderstaand overzicht wordt aangegeven in welk jaar de kaderstellende nota, vastgesteld door PS, herzien wordt. Ieder nota wordt vier jaar als kader gehanteerd.   

PS

2020

2021

2022

2023

1

Treasurystatuut

12-12-2016

X

2

Nota Investeren, waarderen en exploiteren

06-11-2017

X

3

Nota reserves en voorzieningen

09-07-2018

X

4

Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing

19-09-2016

X

5

Nota’s kapitaalgoederen bedrijfsvoering en mobiliteit

09-07-2018

X

6

Nota verbonden partijen

05-02-2018

X

7

Nota grondbeleid

PS 2019

X